Zajímá mě Váš názor - napište mi

Tel.: +420 732 475 570

Email: hubackovaa@senat.cz

SENÁT CHCE PRO DLUŽNÍKY LEPŠÍ PODMÍNKY. NÁVRH INSOLVENČNÍHO ZÁKONA PROJEDNÁ OPĚT SNĚMOVNA - Konkursní noviny 18.1.2019

 

SENÁT CHCE PRO DLUŽNÍKY LEPŠÍ PODMÍNKY. NÁVRH

INSOLVENČNÍHO ZÁKONA PROJEDNÁ OPĚT SNĚMOVNA

 

Téma: Senátní klub

18.01.2019 Konkursní noviny - Bulletin Strana 30 Článek

 

 

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA ZAMÍŘILA PŘED VÁNOCI ZPĚT DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY.

SENÁT JI VRÁTIL S NĚKOLIKA POZMĚŇOVACÍMI NÁVRHY, KTERÉ UPRAVUJÍ PŘEDEVŠÍM PODMÍNKY

PRO VSTUP DO INSTITUTU ODDLUŽENÍ. CHCE MIMO JINÉ UMOŽNIT VYHLÁŠENÍ OSOBNÍHO

BANKROTU I NEJCHUDŠÍM. ROVNĚŽ NAVRHUJE ZRUŠIT PODMÍNKU, PODLE NÍŽ BY SPLÁTKA

VĚŘITELŮM MUSELA BÝT VE VÝŠI NÁKLADŮ NA ODMĚNU INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE. SENÁTOŘI Z

NOVELY ROVNĚŽ DOPORUČILI VYPUSTIT USTANOVENÍ O SOUDNÍM PŘEZKUMU, POKUD BY DLUŽNÍK

BĚHEM PĚTI LET NEZAPLATIL ALESPOŇ 30 PROCENT DLUŽNÉ ČÁSTKY.

 

 

Předloha ve sněmovní verzi počítá se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Kabinet původně navrhoval polovinu závazků. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by rozhodoval soud, který by musel uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Právě tuto podmínku chce Senát zrušit jako nadbytečnou a zatěžující. Vstup do osobního bankrotu by měl být podle sněmovní verze zamítnut, pokud by splátky stačily jen na měsíční asi tisícikorunovou odměnu insolvenčnímu správci. Z jednotlivých vystoupení vybíráme: Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek V úvodu jednání mimo jiné uvedl: "V zásadě se jedná o návrh, který reaguje na problém, se kterým se Česká republika dlouhodoběji potýká, nejenom v insolvenční oblasti, ale zejména s přesahem do oblasti sociální, a to je předlužení nikoliv nevýznamné části občanů České republiky, kteří se dostali do tzv. dluhové pasti, to znamená, do situace, kdy již nejsou schopni splácet své závazky a v zásadě se tedy nacházejí v sociálně a tím pádem i v ekonomicky bezvýchodné situaci,"

Podstatné je podle ministra z hlediska oddlužení nebo vůbec, na jakých principech tento návrh zákona stojí. V zásadě cílem je zjednodušit oddlužení těm dlužníkům, kteří jsou v dluhové pasti a nejsou již v rámci standardních procesů, včetně exekuce, schopni své závazky splácet. Pro ně se nově zavádí možnost oddlužení trvající tři roky, za předpokladu, že budou schopni splatit alespoň 60 % svých závazků, A dále Kněžínek řekl: "Návrh předpokládá zachování pětileté varianty, ovšem v podstatně liberálnější podobě, než platí podle stávajícího zákona. Nebude už totiž s pětiletou variantou spojena povinnost splatit nějakou konkrétní částku vyjádřenou v procentu k celkovému dluhu. To je poměrně podstatné zdůraznit, protože někdy v nějakých zjednodušených vyjádřeních se říká, že tady zůstává zachována nějaká 30procentní bariéra pro oddlužení. Není tomu tak. Není podmínkou splatit 30 % v pětileté variantě, stačí splatit, třeba hypoteticky i jedno procento. A reálně se výše splacené částky bude asi pohybovat někde výš, ale není to limitováno třiceti procenty. To, kde zůstalo těchto 30 % zachováno, je dle způsobu, jakým se prokáže, že dlužník po dobu, kdy se nacházel v režimu insolvence, řádně plnil své závazky a vynakládal veškeré úsilí, které po něm lze požadovat, aby své závazky splácel, bez ohledu na to, kolik jich splatí. Podstatné je úsilí, které on vynakládá na to, aby závazky splácel. A tady tento návrh předpokládá dvojí procesní režim, ale jenom z hlediska dokazování. u toho, kdo splatí 30 %, dokazování bude zjednodušené a v zásadě platí vyvratitelná domněnka, že tedy veškeré úsilí vynaložil a že své povinnosti řádně plnil. u toho, kdo splatí méně než 30 %, to bude individuálně zkoumáno.

Nicméně na druhou stranu je potřeba říci, že tento zákon zároveň předpokládá v průběhu celého oddlužení, ať už tříletého nebo pětiletého, že zakotvuje povinnost insolvenčního správce kdykoliv upozornit soud na to, že dlužník své povinnosti neplní. jinými slovy, pokud takové upozornění od insolvenčního správce přijde a ukáže-li se jako důvodné, oddlužení bude ukončeno v zásadě kdykoli v průběhu tří až pěti let. To znamená, že situace, kdy se najednou na konci pěti let ukáže, že někdo neplnil závažným způsobem své povinnosti a nemá být tedy oddlužen, v zásadě v praxi nemůže nastat, protože by se na to přišlo již v průběhu celého oddlužení a dotyčný by byl v zásadě bezodkladně z tohoto systému vyloučen." Senátorka Anna Hubáčková Prohlásila mimo jiné: "Oceňuji na tomto zákoně především skutečně některé významné zmírnění podmínek pro vstup do insolvenčního řízení, jako je zrušení sedmileté doby pro úspěšné oddlužení, zjednodušení soupisu návrhu na povolení oddlužení, velmi oceňuji i snížení, zkrácení doby splátek na tři roky pro osoby zvlášť zranitelné, jako jsou invalidní a starobní důchodci, zjednodušení předkládání nebo snížení i počtu předkládání dokladů dlužníkem insolvenčnímu správci a také zrušení hranice 2,2 milionu korun pro vstup do oddlužení." Senátor Jaroslav Malý "jedná se o to, že bychom měli nějakým způsobem reagovat na dluhovou past, na lidi, kteří se dostali do dluhové pasti, měli bychom vyhlásit jakousi dluhovou amnestii pro vhodné typy dlužníků. Z toho, co jsem jako zpravodaj novely zákona dostal před projednáváním, je evidentní, že dochází, a to už říkal i pan ministr, k obrovskému, neříkám, že boji, ale střetu nejméně sedmi skupin zájemců. Sedm skupin zájemců tady je. Nejsou to jenom dlužníci a věřitelé. jsou to zástupci dlužníků, zástupci věřitelů, jsou to insolvenční správci, jsou to soudci a jsou to také advokáti a jsou to také exekutoři. Čili těch zájemců o tento zákon je obrovské množství. Už jenom vyvážit to, aby to všem vyhovovalo, je téměř nemožné," uvedl. Senátor Marek Hilšer "V současné době je zhruba asi 850 tisíc občanů Čr v exekuci. Když k tomu připojíme rodinné příslušníky těchto občanů, tak tento problém se týká zhruba, řekněme, asi něco přes 1,5 milionu občanů. Z toho 60 procent těch exekucí nebo 60 procent občanů, na které je vedena tato exekuce, tak má 4 a více exekucí. To znamená, že zhruba 60 procent občanů této republiky se nachází v dluhové pasti, v podstatě v bezvýchodné situaci, kdy nemohou řešit svou situaci," řekl. "Zajímavostí je, že asi 50 procent těch pohledávek je do 10 tisíc korun. Čili jsou to malé pohledávky. Zhruba 30 procent tvoří pohledávky do 2 tisíc korun. To znamená, občané, kteří dlužili něco kolem 10 tisíc korun, nebo dvou tisíc korun, v těch procentech, které jsem řekl, se dostali do dluhové pasti. To je důležité zmínit. S tímto problémem a s těmito daty samozřejmě souvisí to, a to už také bylo řečeno, že mnozí z těchto lidí, dá se říci, že většina přechází do šedé ekonomiky, protože nejsou schopni ty požadavky exekutorů a svých věřitelů plnit, takže se nacházejí v šedé ekonomice. To se samozřejmě týká už nejen věřitelů a dlužníků, ale týká se to celé společnosti. Protože ti lidé samozřejmě přirozeně neplatí daně, ti lidé si nespoří, respektive neplatí sociální pojištění, neplatí pojištění důchodové, ti lidé jsou často těžko zaměstnatelní, protože zaměstnavatelé, když se s nimi bavíte, tak říkají, pokud ke mně přijde někdo, kdo má tři a více exekucí, tak skoro bych na to potřeboval jednoho účetního, abych mohl tu situaci řešit. Takže je samozřejmě v zájmu celé společnosti, abychom tyto občany dostali ze šedé ekonomiky, protože se to týká nás všech," pokračoval hilšer. "My dnes stojíme před nápravou tohoto problému, myslím, že musíme do určité míry napravit, zde bylo zmíněno, že je to etický problém.já si myslím, že to je otázka také určité spravedlnosti, pokud i stát k této situaci přispěl, takže tu věc musíme uvést na pravou míru. Dostáváme se vlastně do vztahu mezi věřitele a dlužníka. To je závažná situace. Často lidé říkají, že insolvence ty věřitele poškozují. já si myslím, že to tak není, ukazují to určitá data a ukazuje se, že to, že se lidé vpustí do té insolvence, že se jim vlastně umožní vstup a výstup z té šedé ekonomiky, tak to naopak věřitelům, kteří by nikdy už ty peníze nedostali, tak že ta jejich situace se zlepší," prohlásil. "Průměrné uspokojení pohledávek věřitelů u exekucí je v současné době něco mezi 18 až 30 procenty. Pokud lidé vstoupí do insolvence, tak je to zhruba asi 56 procent. berme to trošku s rezervou, protože ta data jsou brána ze současného stavu, kdy do toho vstupují lidé, kteří mohou splatit těch 30 procent, ale pokud ta čísla půjdou o něco dolů, tak půjdou společně. Takže vychází to tak, že opravdu věřitelé se dostávají do lepší situace v případě, že ten člověk vstoupí do insolvence," řekl. A na závěr: "insolvence umožňuje to, že jsou uspokojováni všichni věřitelé v exekuci, když je člověk v exekuci nebo občan v exekuci, tak je to vždycky první věřitel." Senátor Jiří Dienstbier "Myslím si, že doopravdy není nadsázkou říci, že to je jeden z nejpodstatnějších zákonů, které Senát projednává. Protože málokterý zákon má tak velký dopad na život tak velkého počtu obyvatel České republiky. Dá se říct, že míra zadlužení v České republice vytváří doopravdy zcela zásadní sociální problém," řekl. Dále pokračoval: "Já bych se chtěl připojit k té žádosti, aby návrh byl propuštěn do podrobné rozpravy, abychom ho neschvalovali v té verzi, jak byl postoupen z Poslanecké sněmovny, a zabývali se jednak § 395, který zvýšil částku, kterou musí být dlužník schopen uhradit. To znamená, omezuje okruh lidí, kteří vůbec dosáhnou na oddlužení. Ono se to zdá být jako relativně nepodstatné – 1.089 Kč měsíčně navíc. Ale když se podíváte – a tady já děkuji za ten dopis, který pan ministr rozeslal v pondělí, protože nám tam uvedl nějaká statistická data ohledně příjmů, průměrných důchodů, invalidních důchodů a zejména třeba i v některých krajích, které jsou právě postiženy problémem zadlužení. Když se na to podíváte, tak dnes po těch úpravách § 195 ze Sněmovny, aby někdo byl vůbec schopen dosáhnout na oddlužení, na to, aby byl vůbec vpuštěn do toho procesu, tak musí mít 9.500 Kč čistého příjmu. Nezdá se to tady možná být vysoká částka, ale pro spoustu lidí je to nedosažitelná

částka." Rovněž uvedl: "Pokud bychom to vrátili do té sněmovní podoby, respektive vládní podoby před těmi sněmovními změnami, tak bychom to snížili o těch 1.089 Kč, což už by výrazně zvýšilo počet lidi, kteří se vůbec do oddlužení dostanou. I tam je samozřejmě bariéra a měli bychom se do budoucna zabývat tím, jak řešit situaci těchto lidí. Protože ti jsou doopravdy odsouzeni k tomu, aby v té situaci byli nadosmrti, bez jakékoliv naděje, že to někdy v životě vyřeší." A na závěr prohlásil: "A pak je tady ta druhá změna, která se týká té zásadní věci, toho, co bylo v podstatě cílem té novely, zpřístupnit to v zásadě všem, bez ohledu na to, kolik procent nezajištěných pohledávek jsou schopni uhradit. To je ta bariéra, která je tam teď. Ten vládní návrh to splňoval, ta sněmovní verze to tak trochu splňovala, trochu ne. Hraje si na to, že to odstranila, ve skutečnosti to tam nějak ponechává. A velmi znejisťuje toho, kdo chce vstoupit do procesu oddlužení, jak on na konci dopadne. A nevíme, jak to soudy budou posuzovat." Senátor Václav Láska "To bylo něco neskutečného, co tenhle ten stát umožnil, co pustil mezi veřejnost. To bylo naprosto státem legitimizované okrádání lidí. Trvalo moc a moc dlouho, než jsme to napravili. A plno těchhle dlužníků je v tom průšvihu dodnes. Takže to je jedna skupina dlužníků, kterým chceme pomoct a ke kterým je směřován tento zákon. Ale zase, ze své praxe advokáta je tu i druhá skupina dlužníků, lidé, kteří systematicky žijí v dluzích, kteří si půjčovali s tím, že to nikdy nevrátí. Správně řečeno, je to trestný čin, pokud si půjčím peníze s tím, že je nevrátím. Je to trestný čin podvodu. Ale zdaleka ne všechna tahle jednání měla policie kapacitu, chuť a sílu vyšetřovat. Velmi často je odkazovala do civilně právních řízení," uvedl. "Takže máme tu určitou skupinu dlužníků, kteří systematicky žili v dluzích, sami si to způsobili, napáchali tím plno škody na těch lidech, od kterých se půjčili. Ale ten zákon se musí stejně vztahovat na obě dvě skupiny. A stanovte ta pravidla pro obě dvě skupiny stejně," konstatoval. "Ještě jednu věc, kterou chci zmínit z pohledu tohoto zákona, je, že tenhle zákon stanoví pravidla nejen pro teď a pro minulost, ale nastaví pravidla i do budoucna. A tam zase máme problém v tom, že my ve snaze pomoci lidem, dlužníkům, kteří jsou v dluhových pastích, nastavujeme velmi benevolentní pravidla, která můžou také ale motivovat některé lidi do budoucna, aby si bez jakékoliv větší odpovědnosti půjčovali a půjčovali. Řeknou, on nás ten zákon zase z toho vytáhne. To znamená, že mně trošku v tomhle zákonu chybí nějaké pravidlo. Něco, co by říkalo, řešíme tím problém do minulosti, ale do budoucna nastavíme pravidla jiná," prohlásil. Senátor Jaroslav Doubrava "Řešíme tady především ty poctivé dlužníky, kteří se snaží nebo by se snažili o splácení svých závazků. Víte, já přesto mám takové trošku louskání v zádech o tom, že je to tak trochu nespravedlivé vůči věřitelům, kteří poskytnou v dobré víře úvěr a nakonec o peníze přijdou. Ale rád bych, kdybychom také řešili tu druhou stranu, a to jsou nepoctiví dlužníci, kteří vlastně ani nepředpokládají to, že by své dluhy spláceli," řekl mimo jiné. Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek "Pokud jde o příčinu současného stavu té dluhové pasti, tak samozřejmě svět nikdy není černobílý. Já vždycky odmítám takovéto nahlížení, že tedy máme nebohé dlužníky a zlé věřitele. Ony navíc pohledávky mohou pocházet – a velmi často nepocházejí jenom ze spotřebitelských úvěrů nebo nějakých rozhodčích doložek – ale to mohou být pohledávky, které nějakým způsobem někomu škodí. A tam samozřejmě žádný zlý věřitel z povahy věci nevystupuje. Nicméně příčina stavu samozřejmě byla do značné míry dána i tím, jaká tady byla právní regulace. Před přijetím nového zákona o spotřebitelském úvěru, a to byla také věc, která byla debatována v Poslanecké sněmovně. Tady skutečně byl – a troufám si to říci – Klondike, který pak byl postupně umravňován soudní judikaturou, pokud se týče třeba rozhodčích doložek. Ale nakonec přijetí nového zákona o spotřebitelském úvěru tady vytvořilo standardní prostředí z hlediska poskytování úvěrů. Ale pořád tady máme tu historickou zátěž, kterou je potřeba se zabývat. Také je potřeba říci, že ten návrh zákona nebyl nikdy, a to v žádné podobě, jak procházel postupem času těmi změnami, chápán jako dluhová amnestie. Ta slova dluhová amnestie tady několikrát zazněla. Nikdy tak nebyl chápán ani ten původní vládní návrh, který počítal se sedmiletou variantou oddlužení, mimochodem. To znamená s přísnější než je ta pětiletá dnes v tom zákoně nebyl dluhovou amnestií. Protože pořád tam platila ta podmínka vynakládání veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat k uspokojení závazků," prohlásil ministr. "O to ale jednodušší potom bude ten formulář, který mimochodem nemá 24 stran, má 4 strany a vyplněný má zhruba 6 stran. A není to tak, že ten nebohý dlužník by si ho měl vyplňovat sám. On ani nemůže. On sám si ho může vyplnit jenom tehdy, když je právník nebo ekonom, ale to většinou nejsou ti lidé, o kterých se bavíme. Jinak ho může vyplnit pouze ten, kdo má nějakou odbornou kvalifikaci, typicky advokát, a to za sjednocený poplatek 4000 Kč bez DPH. Anebo akreditovaná osoba, těch máme nyní zhruba 90, která to ale provádí bezplatně. Máme jich 90, to znamená, že máme v zásadě pokryta všechna větší města," informoval Kněžínek. "Co je trošku věcí, která může do budoucna vytvořit problém, a je korektní to přiznat, je nárůst agendy, se kterým my počítáme. My počítáme, že nárůst případů bude zhruba o 30 % ročně oproti předchozí situaci. Trošku na to reagujeme zjednodušením procesu, tak, aby – a bavíme se zejména o insolvenčních soudech, vůbec o zabezpečení na úrovni krajských soudů," řekl. Hlasování byl podán návrh schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Ze 73 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 37 se pro vyslovilo 12, proti bylo 15. Návrh nebyl přijat. Po vyčerpání všech pozměňovacích návrhy senátoři hlasovali o tom, zda návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Ze 74 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 38 se pro vyslovilo 63, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Ohlasy Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů: "Výsledek dnešního hlasování Senátu je pro věřitele velmi špatnou zprávou. Pokud bude novela v této podobě přijata, ztratí věřitelé jakoukoli jistotu, že dosáhnou sebemenšího uspokojení svých práv. Věříme, že se Poslanecká sněmovna vrátí ke svému původnímu návrhu, jehož výsledná podoba byla již poměrně blízká spravedlivému kompromisnímu řešení, které by vyvážilo potřeby dlužníků na jedné straně s právy věřitelů na straně druhé. Zároveň považujeme na velmi nešťastné, že se tímto krokem přijetí oddlužovací novely opět odsouvá na neurčito a osoby, které se nacházejí v dluhové pasti, tak budou muset nadále čekat, zda se jejich situaci vůbec kdy podaří vyřešit. Přitom hlavním smyslem této novely bylo právě poskytnout dlužníkům rychlé řešení jejich problému a umožnit jim brzké navrácení do normálního života." Oldřich řeháček, insolvenční správce z administrace insolvencí City tower: "Velké množství dlužníků i věřitelů jistě přivítá přijetí pozměňovacího návrhu senátora Dienstbiera, díky kterému bude oddlužení umožněno i dlužníkům, jejichž příjmy nepostačují na úhradu odměny insolvenčního správce a zároveň na splátku věřitelům minimálně ve stejné výši. uvedené omezení vstupu do oddlužení, které bylo původně schváleno Poslaneckou sněmovnou, nespravedlivě poškozovalo dlužníky i věřitele. i pomocí nižších splátek totiž mohou být pohledávky věřitelů uspokojeny, a to třeba i ze sta procent. existuje celá řada insolvenčních řízení, kterých se účastní pouze dva nebo tři věřitelé s pohledávkami v řádu tisíců či desetitisíců korun. Tito věřitelé tedy mohou být v oddlužení uspokojeni zcela, ačkoliv měsíční splátka nebude dosahovat ani 1.000 Kč. řada dlužníků vstupuje do oddlužení s relativně nízkými dluhy jen proto, aby zastavili nárůst svých závazků o smluvní pokuty, úroky či další příslušenství. Přijetí pozměňovacího návrhu jiřího Dienstbiera tedy umožní dlužníkům s nízkými příjmy a prozatím nízkými dluhy řešit svou úpadkovou situaci, a nebude tak zbytečně prohlubována dluhová past, ve které se nacházejí, zatímco věřitelé těchto dlužníků budou moci využít jejich nabídky na plné, anebo poměrně vysoké uspokojení svých pohledávek." Cílem je zjednodušit oddlužení těm dlužníkům, kteří jsou v dluhové pasti Zakotvuje povinnost insolvenčního správce kdykoliv upozornit soud na to, že dlužník své povinnosti neplní Zájemců o tento zákon je obrovské množství Je tu i druhá skupina dlužníků, lidé, kteří systematicky žijí v dluzích Věřitelé se dostávají do lepší situace v případě, že ten člověk vstoupí do insolvence Zajímavostí je, že asi 50 procent těch pohledávek je do 10 tisíc korun Je to tak trochu nespravedlivé vůči věřitelům, kteří poskytnou v dobré víře úvěr

 

Další aktuaility a média

2007.2016

Obhajoba pozměňovacího návrhu v Poslanecké sněmovně

Více informací

2007.2016

Den válečných veteránů

 

Více informací

2007.2016

Pracovní schůzka k akci MISS ROMA 2020

 

Více informací

2007.2016

Pracovní jednání v Hodoníně a Hustopečích

 

Více informací

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.
roh.png, 3,1kB

V nákupním košíku nemáte žádné zboží.

Dosud nebyl přidán žádný produkt.